Kurtuluş Kuruluş – Özet 01 – içindekiler

KURTULUŞ KURULUŞ
BÜLENT TANÖR

BİRİNCİ BÖLÜM: KURTULUŞ

1-    Büyük dış şok: savaş ve barış
i.    Birinci dünya savaşının niteliği
ii.    Osmanlı devletinin tutumu
iii.    Savaş olayı
iv.    Barışa doğru
1.    ABD nin barış planı
2.    Çatışmaların son bulması
3.    Dünyada barışa doğru
v.    Osmanlı devletinin akıbeti
2-    Devlet ana tezleri
i.    İhtilaf bloku tezleri
ii.    Osmanlı devletinin tezi
iii.    Yerel hareketlerin devlet tezleri
iv.    Ulusal Kemalist tez
3-    Devlet yan tezleri
i.    ABD tezleri
ii.    Yunan tezi
iii.    Azınlıkların talep ve tezleri
iv.    İngiliz himayesi ve desteği tezleri
v.    ABD desteği ve mandası
vi.    Konfederasyon
vii.    Sosyalist Bolşevik
4-    Yerel kongre iktidarları (YKİ)
i.    Yerel kongre hareketleri
ii.    İktidar niteliği
1.    Örgütlenme
2.    Temsil
3.    Organlaşma
4.    Kararlar
5.    Öncü kadrolar
iii.    Kongre devletçikleri
1.    Garbi Trakya hükümeti muvakkatesin
2.    Sınır doğu hükümetleri
iv.    Vargılar
5-    Ulusal kongre iktidarı (UKİ)
i.    Uluslaşma
ii.    Merkezileşme
iii.    Hukukileşme
1.    Kendini hukuk fikriyle meşrulaştırma
2.    Örgütleme biçiminde yasallık ve sivillik
3.    Temsil ve seçim
4.    Kurumsallaşma
5.    Faaliyet alanı bakımından yasallık
6.    Anayasa kültürü
7.    İşleyişte yasallık
iv.    Organlaşma
v.    Özerkleşme
1.    İdeolojik
2.    Örgütsel
3.    Siyasal
4.    Askeri
5.    İdari
6.    Hukuki
6-    İktidar ve devlet sorunlarının aşılması
i.    İktidar çokluğundan iktidar ikiliğine
1.    Yok oluş süreci
2.    Yok oluş sorunsalı
ii.    İktidar ikiliği
iii.    İktidar ve devlet sorunlarının aşılması
7-    Rejim: savaş demokrasisi
i.    Savaş demokrasi üretiyor
ii.    Demokrasinin ana kurumu TBMM
iii.    Krizi demokrasiyle çözmek
iv.    Savaş neden demokrasi doğuruyor
v.    Savaş demokrasiyi zorlaştırıyor mu
8-    Kurtlu olayı
i.    Lozan anla taşması
ii.    Kurtuluş yorumları
9-    Büyük dönüşümün dinamikleri
i.    Tarihin mirası
1.    Ekonomik sosyal alan
2.    Düşünsel alan
3.    Siyasal kurumsal alan
ii.    Ortamın özgüllüğü
1.    Uluslaşma
2.    Siyasallaşma
3.    Uluslarasın durum
10-    Önderliğin rolü
i.    Önderlik ve önder
ii.    Katkıları
1.    Hedef ve program
2.    Strateji
3.    Resmi kurumlar karşısında tavır
4.    Örgütleyiciler
iii.    Sentez

İKİNCİ BÖLÜM – KURTULUŞ

11-     Siyasal devrim
i.    Saltanatın kaldırılması
ii.    Cumhuriyet
iii.    Hilafetin kaldırılması
12-    Hukuk reformu
i.    Dinamikler
ii.    Yapılanlar
iii.    Anlam
iv.    Sonuçları
13-    Ululslaştırma
i.    Uluslaşma
ii.    Ulusal devlet (ulus devlet)
iii.    Uluslaştırma
iv.    Uygulama ve sorunlar
14-    Laikleştirme
i.    Batıda laiklik – sekülarizm
ii.    Demokrasi ve laiklik
iii.    Farklı bir ortam: İslam ve Osmanlı
iv.    Kemalistler ve din
v.    Yapılanlar
1.    Devletin yapısı
2.    Hukuk kurum ve kuralları
3.    Eğitim kültür ve toplumsal yaşam
4.    Dinsel alan
vi.    Dinamikler yöntemler
vii.    Anlamı
viii.    Uygulama ve sorunlar
1.    Tek partili dönem
2.    Çok partili dönem
15-    Kültür
i.    Yaklaşımlar
ii.    Kültür politikaları ve araçları
1.    Yazı (alfabe) değişikliği
2.    Dilde yenilenme
3.    Tarih anlayışı
4.    Güzel sanatlar
5.    Hümanizma ve çeviri edebiyatı
iii.    Kurumlar
1.    Milli eğitim ve bakanlığı
2.    Halkevleri halkodaları
3.    Köy enstitüleri
4.    Üniversite
iv.    Bir ölçüt: kadının durumu
16-    İktisat
i.    Tarihin mirası
ii.    İktidar ve iktisat
iii.    İktisat politikaları
1.    Türkiye (İzmir) iktisat kongresi
2.    Özelce dönem
3.    Devletçilik
iv.    Bilanço
17-    Kemalist rejim
i.    Demokratiklik / otoriterlik tartışması
ii.    Otoriterlik / totaliterlik tartışması
iii.    Demokratik öğeler
iv.    Kemalist rejim neydi
18-    Türk devriminin etkileri / serpintileri
i.    Türk devriminin başmakları açısından
ii.    Ülkeler açısından
1.    Yakın Türkler
2.    İran
3.    Irak ve Suriye
4.    Magri ve Asya: iki uç
5.    Mısır
iii.    Bir bilanço denemsi
19-    Türk devrimi yorumları bazı ön sorunlar
i.    Bazı ön sorunlar
1.    Süreklilik mi kopuş mu
2.    Neyin devrimi
3.    Devrimin aktörleri
ii.    Çağdaşlaşma tezleri
iii.    Muhafazakâr İslamcı görüşler
iv.    Liberal ve popülist eleştiriler
v.    Marksist yaklaşımlar
20-    Bir bilanço denemesi
i.    Dıştan bakış: Ortadoğu ve Türkiye’de çağdaşlaşma
1.    Karşılattırmalı veriler
2.    Farklılaşmanın göstergeleri
3.    Farklılaşmaları nedenleri üzerine
ii.    İçeriden bakışlar

Yayınevi ve basım yılı     :  Cumhuriyet Kitapları / Ocak 2009
Kitabın türü        :  Tarih – Araştırma gibi
Sayfa sayısı        :  427

NOT: Özet üzerinde Microsoft Office ‘in otomatik düzeltmesi uygulandığından yanlış tamamlanmış ve yanlış düzeltilmiş kelimeler bulunabilir. Özetin tamamına yakını kitaptan alıntılardan oluşmaktadır. Yorumlar parantez içerisinde (yorum:) yada (y:) olarak belirtilmiştir.