Kurtuluş Kuruluş – Özet 08 – Bilanço

DEMOKRATİKLİK / OTORİTERLİK TARTIŞMASI
Atatürk ABD büyükelçisi seril e hitabında Türklerin tam manasıyla demokratik bir devlet kutularını söylüyor. Bir devletin ve bir rejimin gerçek kimliğinin ne olduğunu saptayabilmek için söylemlere değil eylemlere ve olgular dünyasına bakmak daha doğru olur. 1923 te seçilen 2. TBMM üyelerinin hemen hepsi m kemal in süzgecinden geçmişlerdi. Milletvekillerinin hemen hemen tümü halk fırkası üyesiydi. İnkılapların tamamına yakını ise 2. Mecliste yapılmıştı.
TOTALİTERLİK
Bir yazar şöyle demektedir “muslini hitler Stalin ve foranca nün tersine m kemal “zoraki diktatör” kendi arzusu hilafına bir diktatördür. “Bir başkası da şunu yazmaktır: “o Türkiye’de bir daha kesinlikle bir diktatör ortaya çıkmasın diye diktatör olmuştur.”
TEK PARTİ DÖNEMİ
Tek bir örnek: 1936 da içişleri bakanı partinin CHP genel sekreteri, valiler de parti il başkanlarıydı.
KADIN
Kadının durumu, örtünmesinin tüm inkılapları için bir turnusol kâğıdı niteliğinde olduğu ifade edilmektedir.
EKONOMİ
Ekonomi konusunda küresel krize kadar özel girişim desteklenmiş, krizde ise devlet eliyle yatırımlar yapılmaya başlanmıştır.
BİLANÇO
Türkiye’de kurtuluş savaşı olmasaydı ve o şekliyle yaşlanmasaydı b kadar köklü dönüşümler de yapılmayabilirdi. Ama bu dönüşümler (kuruluş) gerçekleştirilmeseydi, kurtuluşun kendisi de güdük kalabilirdi.
Ulus devlet modeli ve ulusçuluk günümüzde iki önemli sorunla karşı karşıya kaldı. Birincisi cumhuriyetin tam bağımsızlık düsturunun bugün küreselleşme – bütünleşme olgularıyla olan çatışmasıdır. İkincisi farklı etnik kimliklerin bastırılmak ve eritilmek istenmesinden doğan sorunlardır.